O 60 por cento da poboación galega declara ter competencias en portugués

O Consello da Cultura publica o informe O valor do portugués en Galicia no Día Internacional da Lingua Portuguesa

O Observatorio da Cultura Galega acaba de facer público, a coincidir co Día Internacional da Lingua Portuguesa, o informe O valor do portugués en Galicia: competencia plurilingüe, utilidade e actitudes. O organismo dependente do Consello da Cultura Galega aborda neste amplo estudo o coñecemento e a percepción sobre a lingua lusa entre a poboación do noso país, e revela que "seis de cada dez persoas galegas entrevistadas declaran que posúen competencias en portugués", aínda que advirte que o nivel das mesmas é na súa maior parte elemental (o 40% deste grupo) e centrado en competencias pasivas como a lectura e a comprensión. Pola contra, só o 18% da poboación conta con competencias medio-altas ou elevadas. O documento destaca tamén que "se coa situación actual existe un nivel de competencia estimable, todo fai prever que cun incremento do ensino formal a competencia melloraría sensiblemente".

Ademais, oito de cada dez persoas consideran no noso país que "aprender portugués ten ningunha ou pouca dificultade" e "existen unhas boas actitudes xerais por parte da poboación galega cara ao idioma portugués", segundo o estudo. Isto reflíctese no dato de que seis de cada dez galegos apoian "unha intervención pública máis decidida, como que a Xunta fomente a aprendizaxe desa lingua", e ata dous terzos da poboación entrevistada "verían ben ou moi ben que houbese unha materia de portugués". Fronte a isto, "menos de dúas de cada dez das persoas entrevistadas saben da existencia da chamada Lei Paz Andrade e de que a posibilidade de estudar a lingua do país veciño existe xa no ensino secundario", salienta o estudo.

Dos datos que apunta o informe é de destacar un maior interese e unha percepción máis positiva cara á lingua lusa entre a poboación máis nova. Segundo apunta o texto, "en xeral, apréciase unha actitude máis positiva cara ao portugués canto menor idade teñen as persoas entrevistadas, canto maior é a súa formación, o seu coñecemento de idiomas estranxeiros en xeral e portugués en particular, as súas competencias en galego, o seu nivel de ingresos, o seu sentimento galeguista e a súa frecuencia de viaxe a Portugal".

Entre as percepcións menos positivas, cómpre apontar a idea de que só o 54% da poboación considera "útil ou bastante útil" o coñecemeno desta lingua.